Projekat Rastko Gracanica-PrizrenElektronska biblioteka kulture Kosova i Metohije
Пројекат Растко Грачаница - Пећ: Историја: Књига о Косову

СКРАЋЕНИЦЕ

ААСЈЕ / Архив за арбанашку старину, језик и етнологију.

Аврамовски, Ж., Прилог / Ж. Аврамовски, Прилог питању италијанско-албанске иредентистичке пропаганде на Косову и Метохији у време минхенске кризе и окупације Албаније, ИГ (1964) 2-3, 123-140.

Андрић И., Развој / И. Андрић, Развој духовног живога у Босни под утицајем турске владавине Свеске Задужбине Иве Андрића 1 (1982) 1, 6-245.

Арш, Г. Л. и др Краткая история Албании / Г. Л. Арш - И. Г. Сенкевич - H. Д. Смирнова, Краткая история Албании, ред. А. Ф. Миллер, АН СССР Институт истории, Москва 1965.

Барић, Х. Лингв. студије / Х. Барић,Лингвистичке студије, Сарајево 1954.

Барјактаровић M., Ругова / M. Барјактаровић, Ругова, СЕЗ 74, Насеља 36, Београд 1960, 163-241.

Бартош М.,Међунар. јавно право / М Бартош , Међународно јавно право I, Општи део, извори, субјекти, Београд 1954.

Богдановић, Д., Ист. старе срп. књижевности / Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980.

Богдановић, Д., Каталог Хиландара / Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978.

VE / Vojna enсiklopedija I-X Beograd 1958-1967.

Гершковић, Л., Хист. нар. власти / Л. Гершковић , Хисторија народне власти, Београд 1957.

ГИДНС / Гласник Историског друштва, Нови Сад.

ГНЧ / Годишњица Николе Чупића.

Dedijer, V., Jugosl. - alb. odnosi / V. Dedijer, Jugoslovensko-albanski odnosi (1939-1948), Beograd 1949.

Документи / Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, САНУ Београд (књига VI/1 - 1981, Vl/2 - 1981 Vl/3 - 1983 Vll/1 - 1980 Vll/2 - 1980).

Ђорђевић, Д., / Д. Ђорђевић, Излазак Србије на Јадранско море и конференција амбасадора у Лондону 1912, Београд 1956.

Ђорђевић, Ј., Уставно право / J. Ђорђевић, Уставно право Југославије, Београд 1957.

EJ / Enсiklopedija Jugoslavije I-VIII, Zagreb 1955-1971.

EJ2 / Енциклопедија Југославије, 2. изд. , ћирилицом.

Елаборат Иве Андрића / Б. Кризман, Елаборат дра Иве Андрића о Албанији из 1939. године, ЧСП 2 (1977) 77-89.

ELU / Enсiklopedija likovnih umjetnosti I - IV, Zagreb 1959-1966.

Зборник / Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том l, књ. 19, Београд 1969. (11/10- 1962 11/11 - 1963).

ЗДИМС / Зборник за друштвене науке Матице српске.

ЗРВИ / Зборник радова Византолошког института.

ЗРЕИ / Зборник радова Етнографског института.

Ивић, П., Српски народ / П. Ивић, Српски народ и његов језик, Београд 1971.

ИГ / Историјски гласник.

Ист. народа Југославије / Историја народа Југославије II, Београд 1960.

Ист. Црне Горе / Историја Црне Горе I, Титоград 1967; 2/1-2 1970.

Историја срп. народа / Историја српског народа I, Београд 1981; 11-1982; V/1-2- 1981; VI/1-2-1983.

Ист. архив КПЈ II / Историјски архив КПЈ II. Конгреси и земаљске конференције КПЈ 1919-1937, Београд 1950.

ИЧ / Историјски часопис.

Јачов, M., Списи / M. Јачов, Списи Тајног ватиканског архива XVI-XVIII века, Београд 1983.

Јиречек, K., Ист. Срба / K. Јиречек, Историја Срба I-II Београд 19522 (ред. Ј. Радонић).

Косово некад и данас / Косово некад и данас, Београд 1973.

Костић, П., Цркв. живот / П. Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX веку (са успоменама писца), Београд 1928.

Краснићи, M., Савремене промене / M. Краснићи, Савремене друштвено-географске промене на Косову и Метохији, Приштина 1963.

Лазаревић, M., Српско-турски рат 1912. / M Лазаревић, Наши ратови за ослобођење и уједињење. Српско-турски рат 1912. године I, СКЗ, Београд (б. д.).

ЛМС / Летопис Матице српске.

Лутовац, M., Бихор и Корита / M. Лутовац, Бихор и Корита, СЕЗ 81, Насеља и порекло становништва 40, Београд 1967.

Лутовац, M., Гора и Опоље / M. Лутовац, Гора и Опоље, СЕЗ 69, Насеља и порекло становништва 35, Београд 1955, 229-340.

Лутовац, M., Етничке промене / M. Лутовац, Етничке промене у области Старе Рашке, Глас САНУ 307, Одељење друштвених наука 20, Београд 1978, 205-230.

Лутовац, M., Значај Косова / M. Лутовац, Географски и политичко географски значај Покрајине Косова у Србији, Глас 282 САНУ, Одељење прир. матем. наука 34, Београд 1972.

Лутовац, M., Ибарски Колашин / M. Лутовац, Ибарски Колашин, СЕЗ 67, Насеља и порекло становништва 34, Београд 1954, 57-188.

Лутовац, M., Рожаје и Штавица / `M. Лутовац, Рожаје и Штавица, СЕЗ 75, Насеља и порекло становништва 37, Београд 1960, 319-419.

Марковић, В., Правосл. монаштво / В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Сремски Карловци 1920.

Милошевић, С.,Избеглице и пресељеници / С. Милошевић, Избеглице и пресељеници на територији окупиране Југославије 1941-1945 године, Београд 1981.

Михаљчић, Р., Крај срп. царства / P. Михаљчић, Kpaј српског царства, Београд 1975.

НЕ / Народна енциклопедија српско хрватско-словеначка, ред. С Станојевић, Загреб 1929, (ћириличко издање).

Нешовић, С., - Петрановић Б., АВНОЈ / С. Нешовић - Б. Петрановић, АВНОЈ и револуција. Тематска збирка докумената 1941-1945, Београд 1983.

Николић, P., Ширење Арнаута / P. Николић, Ширење Арнаута у српске земље, Гласник Српског Географског Друштва 3 (1914) св. 3-4, 110-127.

Обрадовић, M., Аграрна реформа / M. Обрадовић, Аграрна реформа и колонизација на Косову (1918-1941), Приштина 1981.

ОП / Ономатолошки прилози.

Ослоб. рат народа Југославије / Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945 I, Београд 1957.

Павловић, P., Сеобе Срба и Арбанаса / P. Павловић, Сеобе Срба и Арбанаса у ратовима 1876 и 1877-1878 године, ГЕИ 4-6 (1955-1957, обј. 1957), 53-104.

Пешикан, M., Зетско хумско-рашка имена / M. Пешикан, Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба, ОП 3 (1982), 1-120.

Пешикан, M., Из ист. топонимије Подримља / M. Пешикан, Из историјске топонимије Подримља I-III, ОП 2 (1981), 1-92.

Пешић, Д., Југослов. комунисти / Д., Пешић, Југословенски комунисти и национално питање 1919-1935, Београд 1984.

Први балк. рат / Први балкански рат 1912-1913 (Операције српске војске) I, Београд 1959.

Радовановић, В., Тиквеш и Рајец / В. Радовановић, Тиквеш и Рајец, СЕЗ 29, Насеља и порекло становништва 17, Београд 1924, 128-565.

Радонић, Ј., Римска курија / Ј. Радонић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950.

Рачки, Ф., Извј. М. Биција / Ф. Рачки, Извештај барскога надбискупа Марина Биција о својем путовању год. 1610 по Арбанаској и старој Србији, Старине ЈАЗУ 20 (1888).

СЕЗ / Српски етнографски зборник.

Селищев А. M., Слав. население / А. M. Селищев, Славянское население в Албании, София 1931, (фот. изд. София, 1981).

Смиљанић, T., Кичевија / T. Смиљанић, Кичевија, СЕЗ 51, Насеља и порекло становништва 28, Београд 1935, 356-483.

Смиљанић, T., Мијаци / T. Смиљанић, Мијаци, Горња Река и Мавровско Поље, СЕЗ 35, Насеља и порекло становништва 20, Београд 1925, 1-122.

Србија 1878. / Србија 1878. Документи, СКЗ, Београд 1978.

Стојановић, Љ., Записи / Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I-VI, Београд - Ср. Карловци 1902-1926.

Стојановић, Љ., Стари срп. родослови / Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд - Ср. Карловци 1927.

Стојанчевић, В., Јужносл. народи / В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829 до Париског конгреса 1856 године, Београд 1971.

Стојанчевић, В., Прво ослобођење Косова / В. Стојанчевић, Прво ослобођење Косова од стране српске војске у рату 1877-1878, Научни скуп "Србија у завршној фази Источне кризе 1877-1878 године". Зборник радова књ. 2, Београд 1980, 459-474.

Стојанчевић, В., Прилике / В. Стојанчевић, Прилике у западној половини Косовског вилајета према извештајима аустроугарског конзула у Скопљу 1900. и 1901. године, ИЧ 12-13 (1961-1962 обј. 1963) 287-317.

Stulli, B., Alb. pitanje / B Stulli, Albansko pitanje (1875-1882), Rad JAZU 318 (1959), 287-391.

Тодоровски, Г., Односи / Г. Тодоровски, Односи између Бугарске и Италије 1941-1943 године у вези са западном Македонијом, ИГ 1965, 2-3, 77-97.

Томић, Ј., О Арнаутима / Ј. Томић, О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку, Београд 1913.

Трифуновић, Ђ., Очевици / Ђ. Трифуновић, Очевици о великој сеоби Срба, Крушевац 1982.

Трифуноски, Ј., Качаничка Клисура / Ј. Трифуноски, Качаничка Клисура, СЕЗ 60, Насеља и порекло становништва 32, Београд 1950, 465-581.

Трифуноски, Ј., Куманов. - прешевска Црна Гора / Ј. Трифуноски, Кумановско-прешевска Црна Гора, СЕЗ 62, Насеља и порекло становништва 33, Београд 1951.

Трифуноски, Ј., Моравица / Ј. Трифуноски, Моравица Источно-прешевска села, Годишен зборник. Филозофски факултет на Универзитетот Скопје. Природно-математички оддел 1 (1948), 223-282.

Трифуноски, Ј., Полог / Ј. Трифуноски Полог, СЕЗ 90, Насеља и порекло становништва 42, Београд 1976.

Трифуноски, Ј., Пчиња / Ј. Трифуноски, Горња Пчиња, СЕЗ 77, Насеља и порекло становништва 38, Београд 1964.

Трифуноски, Ј., Скопски Дервен / Ј. Трифуноски, Скопски Дервен, СЕЗ 67, Насеља и порекло становништва 34, Београд 1954, 297-462.

Трифуноски, Ј., Скопско Поље / Ј. Трифуноски, Сеоска насеља Скопског Поља, СЕЗ 69, Насеља и порекло становништва 35, Београд 1955, 341-566.

Тричковић, P., Срп. црква / P. Тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас САНУ 320, Одељење историјских наука 2, Београд 1980, 61-164.

Туцовић, Д., Србија и Арбанија / Д. Туцовић, Србија и Арбанија. Један прилог критици завојевачке политике српске буржоазије, Београд 1914.

Ћоровић, В., Списи св. Саве / В. Ћоровић, Списи св. Саве, Београд - Ср. Карловци 1928.

Урошевић, А., Горња Морава / А. Урошевић, Горња Морава и Изморник, СЕЗ 51, Насеља и порекло становништва 28, Београд 1935.

Урошевић, А., Косово / А. Урошевић, Косово, СЕЗ 78, Насеља и порекло становништва 39, Београд 1965.

Урошевић, А., Новобрд. Крива Река / А. Урошевић, Новобрдска Крива Река, СЕЗ 60, Насеља и порекло становништва 32 Београд 1950, 1-176.

Урошевић, А., Сиринић / А. Урошевић, Шарпланинска жупа Сиринић, Годишен зборник. Филозофски факултет на Универзитетот Скопје. Природно-математички оддел 1 (1948), 115-176.

Филиповић, M., Хас / M. Филиповић, Хас под Паштриком, Научно друштво HP БиХ. Дјела 13, Балканолошки институт 2, Сарајево 1958.

Хадри, А., Косово и Метохија / А. Хадри, Косово и Метохија у Краљевини Југославији, ИГ 1967 1-2 51-84.

Хадри А., Окупациони систем, / А. Хадри, Окупациони систем на Косову и Метохији 1941-1944, Југословенски истoријски часопис 1965, 2, 39-60.

Хаџи-Васиљевић Ј., Арбанаска лига / Ј. Хаџи-Васиљевић, Арбанаска лига (арнаутска Конгра) и српски народ у Турском царству (1878-1882), Додатак "Ратнику" за јануар 1909, Београд 1909.

Хаџи-Васиљевић, Ј., Јужна Стара Србија / Ј. Хаџи-Васиљевић, Јужна Стара Србија Историјска етнографска и политичка истраживања I. Кумановска област, Београд 1909, II. Прешевска област, 1913.

Хаџи-Васиљевић, Ј., Муслимани / Ј. Хаџи-Васиљевић, Муслимани наше крви у Јужној Србији, Братство 19 (1925), 21-94.

ХЗ / Хиландарски зборник.

Храбак, Б., Итал конзул / Б. Храбак, Италијански Конзул у Скадру Б. Берио о арбанаском питању 1876-1878 године, ЧСП 3 (1978), 25-37.

Храбак, Б. ,Катол. Арбанаси / Б. Храбак, Католички Арбанаси за време источне кризе (1875-1878,) Историјски записи књ. 35 (1978) 1-2, 5-59.

Цвијић, Ј., Балк. рат и Србија / Ј. Цвијић, Балкански рат и Србија, Српски књижевни гласник (1912), 651-664.

Цвијић, Ј., Балк. полуострво / Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужно-словенске земље. Основи антропогеографије, Београд 19662.

Цвијић, Ј., Метанаст. кретања / Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања њихови узроци и последице, СЕЗ 24, Насеља и порекло становништва 12, Београд 1922.

Цвијић, Ј., Основе / Ј. Цвијић, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије I, Београд 1906, II - 1906, III - 1911.

ЧСП Часопис за сувремену повијест.

Чубриловић, В., Полит. узроци / В. Чубриловић, Политички узроци сеоба на Балкану од 1860-1880 год., Гласник Географског друштва 16 (1930), 26-49.

Sufflay, M., Povijest sjev. Arbanasa / M. Sufflay, Povijest Sjevernih Arbanasa, AAСJE 2 (1924, обј. 1925), 193-242.

The Kosovo Question - Past And Present >>


//kosovo.net / Пројекат Растко / Пројекат Растко Грачаница //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]